Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Translate. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

1821 - 2021

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Τι ισχύει για τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. Η Ελλάδα επιτρέπει την κυκλοφορία αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, αρκεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η «καμπάνα» των Αρχών είναι βαριά.

Σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισάγουν και να χρησιμοποιούν στην Ελλάδα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

* Η συνήθης κατοικία του προσώπου -με διαμονή τουλάχιστον 185 ημέρες το χρόνο- θα πρέπει να βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται και οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας με το προσωπικό τους αυτοκίνητο.

* Η παρουσία του προσώπου στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι προσωρινή.

* Το όχημα που φέρνει αυτό το πρόσωπο στη χώρα μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για ιδιωτική χρήση.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η διάρκεια παραμονής και χρησιμοποίησης του οχήματος στη χώρα έχει οριστεί στους έξι μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δώδεκα μήνες. Σε έκτακτες περιστάσεις τα αρμόδια τελωνεία μπορούν κατά την κρίση τους να χορηγήσουν επιπλέον παράταση μέχρι 15 ημέρες.

Τι γίνεται μετά το εξάμηνο;

Στην περίπτωση που το επιβατικό όχημα με ξένες πινακίδες, το οποίο έχει εισαχθεί προσωρινά στην Ελλάδα από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που δεν εργάζονται στην Ελλάδα, δεν βγει εκτός της χώρας μας, με τη λήξη του εξαμήνου τότε αυτό το όχημα πρέπει να ακινητοποιηθεί από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, και να παραμείνει ακινητοποιημένο το λιγότερο 6 μήνες και το ανώτερο 24 μήνες.

Για να μπορέσει ο δικαιούχος να κυκλοφορήσει εκ νέου το ακινητοποιημένο επιβατικό όχημα, πρέπει κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την αποσφράγιση του οχήματος να αποδεικνύει ότι είχε τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, δηλαδή ότι παρέμεινε ο δικαιούχος στο εξωτερικό επί 185 ημέρες τουλάχιστον μετά τη σφράγιση του οχήματος. Στην περίπτωση μάλιστα που περάσουν 24 μήνες από την ακινητοποίηση του οχήματος τότε αυτό κηρύσσεται αζήτητο, ενώ αν το όχημα αποσφραγιστεί πριν από τους 24 μήνες και έχει δικαίωμα κυκλοφορίας μπορεί να το κυκλοφορήσει εκ νέου για 6 μήνες έχοντας καταβάλλει ωστόσο τα τέλη κυκλοφορίας για όλο αυτό το διάστημα.

Ποιοι μπορούν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες

Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται στο εξωτερικό τουλάχιστον έξι μήνες το δωδεκάμηνο μπορούν επίσης να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Αυτό ισχύει για:

* Ελληνες υπηκόους, κατοίκους Ελλάδας που παραμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό, τουλάχιστον (6) μήνες το δωδεκάμηνο.

* Τα πρόσωπα των οποίων οι σύζυγοι έχουν μετοικήσει στην Ελλάδα, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό μετά τη μετοίκηση των συζύγων τους.

* Αλλοδαπούς (αλλοδαπές) που είναι παντρεμένοι με Ελληνες (Ελληνίδες) μόνιμους κατοίκους Ελλάδας, εφόσον και μετά τον γάμο τους εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό.

Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης χορηγείται στην παραπάνω κατηγορία για αυτοκίνητα για διάστημα 6 μηνών, συνεχών ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, χωρίς την καταβολή τελών κυκλοφορίας, εφόσον φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς και είναι ιδιωτικής χρήσης. Και σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο τελωνείο μπορεί να παρατείνει το διάστημα της χρησιμοποίησης κατά 15 ημέρες, σε έκτακτη περίσταση. Δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής και χρησιμοποίησης αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες στη χώρα μας έχουν και Ελληνες φοιτητές υπήκοοι που σπουδάζουν στο εξωτερικό σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για διάστημα ανάλογο με εκείνο των σπουδών τους. Οι Ελληνες φοιτητές με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που σπουδάζουν στο εξωτερικό το μεγαλύτερο μέρος τους έτους έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο που έφεραν μαζί τους για τρεις μήνες ανά έτος.

Για Ελληνες υπηκόους που διαμένουν στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές επιμόρφωσης, το διάστημα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο τους είναι τέσσερις μήνες από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης.

Οι αλλοδαποί που έρχονται στην Ελλάδα για προσωρινή εργασία και έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όχημά τους για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους.

Σε ειδική κατηγορία υπάγονται οι Ελληνες διπλωματικοί, προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών που επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα, καθώς έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όχημα που έφεραν στη χώρα για διάστημα έως πέντε χρόνια. Η πενταετής διάρκεια παρατείνεται για ολόκληρο το διάστημα παραμονής των υπαλλήλων στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας, με τον όρο ότι η παραμονή τους στην Κεντρική υπηρεσία, δεν οφείλεται σε αίτημά τους, αλλά σε υπηρεσιακές ανάγκες.

Στα πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα, το δικαίωμα παρέχεται μόνο για το επιβατικό όχημα με σκοπό τον τελωνισμό του και για διάστημα ενός μήνα με τον όρο ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί ο τελωνισμός του οχήματος.

Οι επαναπατριζόμενοι Ελληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας για έξι μήνες.

Τι χρειάζεται για να φέρω αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες

Για να μπορέσει να εισέλθει ένα επιβατικό όχημα στη χώρα για προσωρινή χρήση θα πρέπει να φέρει επίσημες πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής ή προσωρινής σειράς της χώρας που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδώσει η χώρα στην οποία έχει καταχωρηθεί και να είναι ασφαλισμένο.

Να σημειωθεί ότι εάν κατά την είσοδό του στη χώρα το όχημα δεν ισχύει η προσωρινού τύπου άδεια κυκλοφορίας, τότε δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης.

Εθνικός Κήρυξ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου