Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com


Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Εντονη η ανησυχία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής (βίντεο)

Έδωσε το στίγμα ότι το Πατριαρχείο δεν θα αδιαφορήσει, αλλά θα προβεί σε παρεμβάσεις εν καιρώ. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ).
ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά την έναρξη της 44ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής εξέφρασε «έντονη ανησυχία» για τα συμβάντα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, τα οποία χαρακτήρισε «θλιβερώς συμβαίνοντα» και τα οποία οδήγησαν την Αρχιεπισκοπή σε πτώχευση μέχρι σημείου που αναγκάσθηκε να συνάψει τραπεζικό δάνειο για να πληρώσει τα χρέη της, όπως έγραψε ο «Εθνικός Κήρυκας».
Συγκεκριμένα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του με το οποίο κήρυξε την έναρξη και ευλόγησε την 44η Κληρικολαϊκή Συνέλευση, είπε πως «ημείς ως ο Πατριάρχης και των εν Αμερική και εν απάση τη ιεροκανονική δικαιοδοσία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας πιστών, δεν κρύπτομεν την κατ’ άνθρωπον έντονον ανησυχίαν διά τα εν τη Επαρχία ταύτη του ημετέρου Θρόνου θλιβερώς συμβαίνοντα».
Ταυτόχρονα, ευσχημόνως έδωσε το στίγμα ότι το Πατριαρχείο δεν θα αδιαφορήσει, αλλά θα προβεί σε παρεμβάσεις εν καιρώ. Αναφερόμενος ο Πατριάρχης «στα θλιβερώς συμβαίνοντα», υπογράμμισε ότι «δεν αδιαφορούμεν περί τούτων, αλλά ως ηλεηθέντες από Θεού, εδιδάχθημεν πιστεύομεν εις αισίας προοπτικάς και καλυτέρας ημέρας χρώμενοι τη αγία πίστει μετά διακρίσεως και υπομονής».
Υπογραμμίζεται ότι είναι η πρώτη φορά κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έκανε αναφορά στα προβλήματα της Αρχιεπισκοπής, κατά τον πλέον επίσημο τρόπο στην Κληρικολαϊκή Συνέλευση και τα οποία μάλιστα χαρακτήρισε «θλιβερώς συμβαίνοντα».
Ακόμα, δήλωσε την συμπαράστασή του προς τον ιερό κλήρο και τον ένθεο λαό, ο οποίος συγκροτεί την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, λέγοντας πως «ιστάμενοι δε πλησίον του ιερού κλήρου και του λαού του Θεού οίτινες γνωρίζουν εν σεβασμώ, αγάπη, αφοσιώσει και ευγνωμοσύνη πολιτεύεσθαι προς την Μητέραν αυτών Εκκλησία την στοργικώς και προστατευτικώς σκέπουσαν και θάλπουσαν τους πνευματικούς αυτών αγώνας και την εκκλησιαστικήν αυτών υπόστασιν», ενώ χαρακτήρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο «ασφαλιστικήν δεικλίδα διά την Ιεράν Αρχιεπισκοπή Αμερικής» και ευχήθηκε να είναι «εκκλησιοτραφείς» οι αποφάσεις της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης.
Κάνοντας αναφορά στους απεσταλμένους εκπροσώπους του, είπε, «όθεν εκ του μαρτυρικού Φαναρίου του απλανούς τούτου εργαστηρίου της γνησίας κατά Χριστόν πίστεως της δι’ αγάπης ενεργουμένης ευλογούμεν διά των πεφιλημένων ημετέρων εκπροσώπων ήτοι των ιεροτάτων αδελφών Μητροπολιτών Δέρκων κυρίου Αποστόλου και Σηλυβρίας κυρίου Μαξίμου τας εργασίας της παρούσης Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ευχόμεθα πάσαν κατά Θεόν επιτυχίαν και εκκλησιοτραφείς αποφάσεις προς θεραπείαν των τυχών τρωθεισών συνειδήσεων και ανάπαυσιν των Μητρικών σπλάχνων της Μεγάλης Εκκλησίας, η οποία χαίρει βλέπουσα τα τέκνα αυτής πορευόμενα εν πίστει και ομονοία και αγάπη πάντοτε προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού του Οποίου η χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών. Ειρήνη υμίν».
Αναφορικά με το επιλεγέν θέμα από τον Αρχιεπίσκοπο κ. Δημήτριο «πάντα δυνατά τω πιστεύοντι», ο Πατριάρχης είπε πως «συγχαίρομεν αδελφικώς τη υμετέρα φίλη ιερότητι Αγιε Αμερικής κύριε Δημήτριε ότι επελέξατε εις μίαν τοσούτον κρίσιμον στιγμήν της πορείας της Επαρχίας την οποίαν με χρηστάς ελπίδας ενεπιστεύθη εις υμάς η Μήτηρ Εκκλησία ένα θέμα εξόχως γόνιμον διά Θεολογικάς συζητήσεις, αλλά και διά πρακτικάς εφαρμογάς εν τη ζωή του Χριστεπωνύμου πληρώματος, διότι πίστις άνευ ορατής εφαρμογής και πραγματώσεως εις τον καθημερινόν στίβον είναι μάλλον μία φιλοσοφική στάσις.
»Μία θεωρητική προσέγγισις, αλλά όχι δώρον της χάριτος του Θεού ός τυγχάνει η αυθεντική τοιαύτη. Παν το φερόμενον ως ανήκον εις την Εκκλησίαν και μη δυνάμενον να εύρη πρόσφορον έδαφος εις την πνευματικήν και άλλην ζωήν του ανθρώπου, είτε εσφαλμένως εδράζεται και είτε δεν προέρχεται εξ αυτής καθώς η διδαχή της Εκκλησίας είναι βίωμα, είναι σχέσις, είναι κοινωνία ζωοποιός μετά του Φιλανθρώπως ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος μιλώντας για την πίστη τόνισε πως «οι Χριστιανοί είμεθα «οι πιστεύοντες» όπως γράφει ο Παύλος εις τους Θεσσαλονικείς. Η πίστις είναι όπως ελέχθη προσφυώς τάφρος, χάρισμα, τάλαντον, αγών και καρπός γυμνασμένων, αισθητηρίων δυναμική εμπειρία ουχί στατική βεβαιότης. Δοκιμάζεται συνεχώς και βιούτα καθ’ ήν στιγμήν τα πάντα φαντάζουν ως αδύνατα. Ολοκληρούται εν τω καιρώ της γονίμου αμφιβολίας. Κορυφούται θεία ανεκφράστω ευδοκία εις τας στιγμάς του πειρασμού.
»Ουδόλως αποτελεί ευκαιρία ραστωνικής επαναπαύσεως και φαντασιακής ή συναισθηματικής σχέσεως με τον Θεό, αλλά αντιθέτως είναι η παροτρύνουσα ημάς προς μέχρις υστάτης ρανίδος δυνάμεων ή και αίματος εκδαπάνησιν εαυτών υπέρ της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου η εφελπίουσα και εξαίρουσα τον πόθον όπως οδηγηθώμεν εκ της πίστεως και διά της πίστεως εις την αγάπην.
»Τελικώς η πίστις εις Χριστόν ουδαμώς γνωρίζεται κεχωρισμένη του προσωπικού πνευματικού αγώνος και της Χριστιανικής προσπαθείας αλλά κρατεί υψωμένας τας ικέτιδας χείρας του προς Θεόν ερχομένου, έχοντος εν εκείνη τη ώρα την ορθήν πεποίθησιν ότι σύνολος ο αγών αυτού άρχεται εκ του Θεού εκτείνεται προς τον αδελφόν ως αγάπην ευλογείται υπό του Θεού και επιστρέφει εις Θεόν ως δόξα Αυτού καθώς είδαμεν και εψηλαφίσαμεν εν τω επιγείω βίω και εδιδάχθημεν εκ των Ευαγγελικών λόγων του αρχηγού και τελειωτού της πίστεώς μας Κυρίου Ιησού Χριστού».
Σε άλλο σημείο, ο Πατριάρχης υπογράμμισε πως «μετά λύπης διαπιστούμεν πολλάκις ότι η ιερά αύτη έννοια της πίστεως μεγάλως δοκιμάζεται και αυθαιρέτως ερμηνεύεται υπό διαφόρων τάσεων της πνευματικής ζωής ώστε να απολήγει είτε εις ατομοκεντρικήν πνευματικότητα και εις αδιαφορίαν διά την εκκλησιαστικήν κοινότητα είτε εις εργαλείον φονταμενταλιστικών νόων οίτινες χρησιμοποιούν την πίστιν διά να επιβληθούν εγωιστικώς επί του πλησίον».
Ο Πατριάρχης είπε ακόμα πως «εκ της γνησίας κατά Χριστόν πίστεως εκπορεύονται δημιουργικαί δυνάμεις αι οποίαι καρποφορούν εις την ζωή των πιστών και εις την κοινωνίαν. Η πίστις είναι ένωσις με τον Θεόν και ταυτοχρόνως ένωσις με τον πλησίον διά της αγάπης εκ καθαράς καρδίας. Πίστις και αγάπη αποτελούν ενιαία υπαρξιακήν πραγματικότητα εν τα ζωή της Εκκλησίας η οποία αποτελεί το θαύμα του καινού εν τω κόσμω».
Πρόσθεσε πως «η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως της οποίας εκλεκτήν Επαρχία αποτελεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής μετά των εν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ιερών Μητροπόλεων αυτής χρέος απαράβατον έχει την εν παντί και ώρα διακονίαν της του Χριστού ακαινοτομήτου αληθείας και της προβολής και διδαχής του γνησίου και ανοθεύτου εκκλησιαστικού φρονήματος».
Ο Παναγιότατος τόνισε πως «εν Φαναρίω εμάθομεν πορεύεσθαι και βιούν το μυστήριο της Εκκλησίας εν πίστει παραδοθείση ημίν παρά των Πατέρων των προηγηθέντεν εις την άσκησιν ταύτης της Θεοσδότου αρετής. Η πίστις του Φαναρίου και των εν Φαναρίω ανυστάκτων φυλάκων της πατρογονικής παραδόσεως αποτελεί ουσιαστικώς σιγήν καρδιακής προσευχής, αλλά συγχρόνως και έναν αγώνα πανταχού και πάντοτε μαρτυρίας Χριστού και Αναστάσεως και προσδοκίας της κοινής Βασιλείας. Το θαύμα της πίστεως συγκροτεί τον πυρήνα αυτής της μαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και το διαχρονικώς αιτούμενον το γοητευτικόν μυστήριον το θεμέλιον της αγάπης οπότε και το θαύμα ομοιάζει την ουτοπία διά τας λογικοκρατουμένας διανοίας».
Πηγή: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου