Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου


Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου, 2017Η Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, προεδρευομένη υπό του Αρχιεπισκόπου Γέροντος Αμερικής Δημητρίου. Φωτογραφία αρχείου: Αρχιεπισκοπή Αμερικής/Δημήτριος Πανάγος.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής εις την αίθουσαν της Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής εν Νέα Υόρκη την 18ην και 19ην Οκτωβρίου 2017 υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Δημητρίου Γέροντος Αμερικής και την συμμετοχήν απάντων των Μελών αυτής.
Η Σύνοδος ανεθεώρησε άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει λειτουργικά, κανονικά, διοικητικά, ποιμαντικά, διορθόδοξα και εκπαιδευτικά θέματα και κατόπιν εκτενών συζητήσεων έλαβε τας αρμόζουσας αποφάσεις.
Επιπροσθέτως η Ι. Σύνοδος την προτεραίαν της συνεδρίας ήτοι την Τρίτην 17ην Όκτωβρίου είχε την ευκαιρίαν να πραγματοποιήση ιδιαιτέραν συνάντησιν μετά του Διευθυντού του Τμήματος Νεολαίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής κ. Στυλιανού Χριστοφόρου (Steven Christoforou) προς αναθεώρησιν του προγράμματος και των κανονισμών διά τον καταρτισμόν στελεχών διά την νεολαίαν. Το εν λόγω πρόγραμμα θα τεθεί εις εφαρμογήν υπό των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής εις το εγγύς μέλλον.
Την επομένη κατά την διάρκειαν της τακτικής συνεδρίας τα Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου είχον την ευκαιρίαν να ενημερωθούν εκτενώς υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου διά το οικονομικόν έλλειμα και των προβλημάτων διαχείρισεως, τα οποία αντιμετωπίζει η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Συνεζητήθησαν αι προγραμματιζόμεναι ενέργειαι διά των οποίων η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα δυνηθεί να αντιμετωπίσει τας δυσχερίας. Συγκεκριμένως, ανεκοινώθη ότι πραγματοποιείται οικονομικός έλεγχος εις βάθος υπό επαγγελματικού λογιστικού οίκου, ενώ έτερος ειδικός οίκος επί θεμάτων οργανώσεως προετοιμάζει σχέδια και εισηγήσεις διά των οποίων θα διορθωθούν ελλείψεις του παρελθόντος και θα τεθούν εις εφαρμογήν περισσότερα ελεγκτικά μέτρα διά των οποίων θα γίνεται καλύτερος έλεγχος.
Τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου εξέφρασαν την υποστήριξιν των ενεργειών, τας οποίας η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανέλαβε να πραγματοποιήσει και την αισιοδοξίαν των ότι αι σχετικαί δυσκολίαι θα ξεπερασθούν συντόμως. Επί πλέον απεφασίσθη ομοφώνως διά λόγους ελαφρύνσεως του οικονομικού βάρους των ενοριών ότι αι λογίαι των ενοριών να παραμείνουν εις το παρόν επίπεδον χωρίς αύξησιν εις το επόμενον έτος.
Η Ιερά Σύνοδος παρακαλεί το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας και τας ενορίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής να συμβάλλουν θετικώς εις το έργον της ανοικοδομήσεως των οικονομικών πόρων και της βελτιώσεως της οικονομικής διαχειρίσεως ούτως ώστε απροσκόπτως και δυναμικώς η Ιερά Αρχιεπισκοπή να συνεχίσει το πνευματικόν αυτής έργον προς δόξαν Θεού και σωτηρίαν των ανθρώπων.
Μετά την περάτωσιν των εργασιών της Συνόδου, τα Μέλη αυτής προήδρευσαν των Επιτροπών του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και συμμετέσχον εις τας εν γένει εργασίας αυτού.
Γραφείο Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
Πηγή: ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου